Pensjonsleverandørenes samarbeidsportal
 

Har du oversikt over din alderspensjon?
Det har vi!


Offentlige og private pensjonsleverandører samarbeider for å gi deg bedre oversikt.

    Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:
  • Folketrygden
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Privat tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger www.nav.no www.norskpensjon.no www.spk.no www.afp.no

Pensjonskalkulatorer


Nettbaserte pensjonskalkulatorer gjør det enkelt å få en prognose på hva du kan forvente å få i pensjon.
Nedenfor finner du et utvalg pensjonskalkulatorer fra ulike aktører.


Pensjonskalkulatorer med helhetlig oversikt
NAV
Pensjonsberegning på alderspensjon fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon, privat AFP og private pensjonsrettigheter.
Du finner her detaljer om din alderspensjon fra folketrygden.Norsk Pensjon

Pensjonsberegning av private pensjonsrettigheter og alderspensjon fra folketrygden.
Du finner her detaljer om private pensjonsrettigheter.Offentlig tjenestepensjonsleverandører

Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonsberegning for deg med rett til offentlig tjenestepensjon i KLP.


Statens Pensjonskasse 
Pensjonsberegning av offentlig tjenestepensjon på Min side.Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene bare gir en prognose over hva du kan forvente å få i pensjon. Det kan derfor bli avvik mellom det kalkulatoren viser at din pensjon vil bli, og det du faktisk vil få når du tar ut pensjon. Særlig gjelder dette for deg som har mange år igjen til pensjonsalder.

Noen av kalkulatorene kan, i tillegg til å beregne størrelsen på dine pensjonsrettigheter, også vise hvor disse rettighetene er. Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene ikke nødvendigvis alltid gir en fullstendig oversikt over alle dine rettigheter. Det kan derfor forekomme at du har rettigheter som ikke blir fanget opp av en kalkulator.


Pensjonsfilmer


Nedenfor finner du pensjonsfilmer som omhandler pensjon på en lettfattelig måte.
Filmene er gratis å bruke videre.


Pensjonsfilmer på YouTube og for nedlasting
Navn YouTube Nedlasting (MP4)
Hva er pensjon? http://www.youtube.com/watch?v=6hTurotprHs Last ned
Fleksibel alderspensjon http://www.youtube.com/watch?v=svLTla1IHSo Last ned
Alderspensjon fra folketrygden http://www.youtube.com/watch?v=JPdd-2vOJjE Last ned
Privat tjenestepensjon http://www.youtube.com/watch?v=KtGXjqQBTCU Last ned
Offentlig tjenestepensjon http://www.youtube.com/watch?v=24Tk62sTh6I Last ned
Avtalefestet pensjon (AFP) http://www.youtube.com/watch?v=nmp9rjcMlME Last ned
Egen pensjonssparing http://www.youtube.com/watch?v=cYlDLKlJY4A Last ned
Filmene er på ca 3-5 minutter hver, og omhandler temaer rundt pensjon, herunder de ulike pensjonsordningene.
Filmene er laget av Furore Film AS, med midler finansiert av Finansmarkedsfondet.
Furore Film fikk faglig støtte fra Norsk Pensjon, Finans Norge, Fellesordningen for AFP, Statens Pensjonskasse, Senter for Seniorpolitikk, AksjeNorge og Finansmarkedsfondet.

Det er ingen kostnad forbundet med å vise filmene på nettsteder og andre mediekanaler, og filmene er fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bruke materialet.Hvordan pensjonssystemet i Norge er bygd opp

Pensjonssystemet i Norge er bygd på tre pilarer:
  • Folketrygd
  • Tjenestepensjon
  • Individuelle pensjonsordninger
En persons pensjonsinntekt kan komme fra en eller flere av disse kildene.

Folketrygd
Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Den gir ytelser som alle får uten reduksjon. Ordningen sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen. I tillegg sikres de yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv gjennom standardsikringen. Du kan lese mer om alderspensjon fra folketrygden i menypunktet Alderspensjon fra folketrygden.

Tjenestepensjon (Arbeidsmarkedspensjon)
Dette er pensjonsordninger som er etablert for dem som deltar i yrkeslivet. Ordningene kan deles i tjenestepensjon og AFP (avtalefestet pensjon).

Tjenestepensjon for ansatte i privat sektor er regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Denne loven pålegger alle arbeidsgivere å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og stiller opp visse krav til hvordan ordningen skal være utformet. Selve ordningen må etableres enten som en foretakspensjonsordning eller som en innskuddspensjonsordning. Du kan lese mer om obligatorisk tjenestepensjon, foretakspensjon og innskuddspensjon i menypunktet Privat tjenestepensjon (OTP).

Tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, er regulert enten i lov (staten, sykepleiere og ansatte i apoteksektoren) eller i tariffavtale (kommunesektoren). Du kan lese mer om tjenestepensjonsordningene til de offentlig ansatte i menypunktet Offentlig tjenestepensjon.

AFP er pensjonsordninger som er etablert gjennom tariffavtaler. Opprinnelig var ordningene ment som førtidspensjonsordninger i alderen 62 til og med 66 år. For ansatte i offentlig sektor er ordningene fortsatt det. For ansatte i privat sektor er ordningene endret til å bli ytelser som gis livsvarig. Du kan lese mer om AFP i menypunktene Offentlig AFP og Privat AFP.

Individuelle pensjonsordninger
Dette er pensjonsordninger som den enkelte selv har etablert, eller som er utgått fra en arbeidsmarkedspensjonsordning som vedkommende var medlem i. Du kan lese mer om individuelle pensjonsordninger i menypunktet Individuelle/andre ordninger.

Filmer
For mer informasjon om hva pensjon er, kan du se egen film om dette.
Du kan også se film som spesifikt omhandler fleksibel alderspensjon.

Spørsmål og svar


Her kan du finne svar på dine spørsmål innenfor alderspensjon.
Du kan søke i listen ved å bruke feltet nedenfor.


Spørsmål og svar
 
[Expand]Har alle uføre uføreforsikring (uførepensjon)?
[Expand]Hva betyr levealdersjusteringen?
[Expand]Hva er delingstall og hvem omfattes?
[Expand]Hva er en pensjonsbeholdning i folketrygden?
[Expand]Hva er folketrygden?
[Expand]Hva er levealdersjustering?
[Expand]Hva er OTP?
[Expand]Hva er tjenestepensjon?
[Expand]Hvor stor blir pensjonen min?
[Expand]Kan jeg fortsette å arbeide selv om jeg tar ut alderspensjon?
[Expand]Kan jeg spare til pensjon selv?
[Expand]Når bør jeg gå av?
Kilde: Storebrand, NAV m.fl.

Ordliste


Her finner du forklaringer på begreper innenfor alderpensjon.
Du kan søke i ordlisten ved å bruke feltet nedenfor.


A-Å ordliste
 
[Expand]AFP (Avtalefestet pensjon)
[Expand]Aktivasammensetning
[Expand]Alderspensjon
[Expand]Arbeidsufør
[Expand]Avkastning
[Expand]Barnepensjon
[Expand]Beholdningsoversikt
[Expand]Besteårsregelen
[Expand]Betalingsfritak
[Expand]Delingstall
[Expand]Dødelighet
[Expand]Dødelighetsarv
[Expand]Ektefellepensjon
[Expand]Ektefelletillegg
[Expand]Ervervsevne
[Expand]Ervervsmessig invaliditet
[Expand]Folketrygden
[Expand]Fond
[Expand]Fondering
[Expand]Forfallsdato
[Expand]Forsikring
[Expand]Forsikringsbevis
[Expand]Fortsettelsesforsikring
[Expand]Forvaltningshonorar
[Expand]Forventet avkastning
[Expand]Fratredelsesdato
[Expand]Fripolise
[Expand]Fripoliseverdi
[Expand]Førtidspensjon
[Expand]Garantipensjon
[Expand]Gjenkjøpsverdi
[Expand]Grunnbeløpet (G)
[Expand]Grunnpensjon
[Expand]Individuell pensjonsavtale (IPA)
[Expand]Innskuddsbasert tjenestepensjonsordning (ITP)
[Expand]Innskuddsfritak
[Expand]Innskuddsmodell
[Expand]Invaliditet
[Expand]Kollektiv forsikring
[Expand]Kollektiv pensjonsordning
[Expand]Kompensasjonsgrad
[Expand]Livsvarig alderspensjon
[Expand]Løpende pensjon
[Expand]Modernisert folketrygd
[Expand]Nedtrapping
[Expand]Nettoordninger
[Expand]Nådd alder
[Expand]Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
[Expand]Omkostninger
[Expand]Opphørende alderspensjon
[Expand]Opphørsalder
[Expand]Pay as you go-system
[Expand]Pensjon
[Expand]Pensjonist
[Expand]Pensjonsbeløp
[Expand]Pensjonsfond
[Expand]Pensjonsgivende inntekt
[Expand]Pensjonskasse
[Expand]Pensjonskonto
[Expand]Personforsikring
[Expand]Polise
[Expand]Polisenummer
[Expand]Portefølje
[Expand]Premiefond
[Expand]Samordning
[Expand]Statens pensjonsfond
[Expand]Særaldersgrenser
[Expand]Særtillegg
[Expand]Tjenestepensjon
[Expand]Ytelsesbasert pensjonsordning
Kilde: Storebrand m.fl.

Om oss


Minpensjon.no er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt på alderspensjon.
Portalen er laget gjennom et samarbeid med aktørene nedenfor:
Andre bidragsytere:
       
 
Norsk Pensjon • 2017