Pensjonsleverandørenes samarbeidsportal
 

Har du oversikt over din alderspensjon?
Det har vi!


Offentlige og private pensjonsleverandører samarbeider for å gi deg bedre oversikt.

    Dine samlede pensjonsrettigheter kan komme fra:
  • Folketrygden
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Privat tjenestepensjon (OTP)
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Individuelle/andre pensjonsordninger www.nav.no www.norskpensjon.no www.spk.no www.afp.no

Pensjonskalkulatorer


Nettbaserte pensjonskalkulatorer gjør det enkelt å få en prognose på hva du kan forvente å få i pensjon.
Nedenfor finner du et utvalg pensjonskalkulatorer fra ulike aktører.


Pensjonskalkulatorer med helhetlig oversikt
NAV
Pensjonsberegning på alderspensjon fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon, privat AFP og private pensjonsrettigheter.
Du finner her detaljer om din alderspensjon fra folketrygden.Norsk Pensjon

Pensjonsberegning av private pensjonsrettigheter og alderspensjon fra folketrygden.
Du finner her detaljer om private pensjonsrettigheter.Offentlig tjenestepensjonsleverandører

Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonsberegning for deg med rett til offentlig tjenestepensjon i KLP.


Statens Pensjonskasse 
Pensjonsberegning av offentlig tjenestepensjon på Min side.Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene bare gir en prognose over hva du kan forvente å få i pensjon. Det kan derfor bli avvik mellom det kalkulatoren viser at din pensjon vil bli, og det du faktisk vil få når du tar ut pensjon. Særlig gjelder dette for deg som har mange år igjen til pensjonsalder.

Noen av kalkulatorene kan, i tillegg til å beregne størrelsen på dine pensjonsrettigheter, også vise hvor disse rettighetene er. Vi gjør oppmerksom på at kalkulatorene ikke nødvendigvis alltid gir en fullstendig oversikt over alle dine rettigheter. Det kan derfor forekomme at du har rettigheter som ikke blir fanget opp av en kalkulator.Individuelle/andre pensjonsordninger

Hva er en individuell pensjonsordning?
Individuelle pensjonsordninger etableres av en enkeltperson ved at vedkommende inngår avtale med en pensjonsleverandør. Det oppstår også individuelle pensjonsordninger ved at en person skifter jobb og meldes ut av foretakets pensjonsordning (fortsettelsesforsikringer, fripoliser og pensjonskapitalbevis). En oversikt over slike ordninger, omfanget av disse og leverandører finner du hos www.norskpensjon.no.

Fripolise
Fripolisen springer ut av en pensjonsavtale som det ikke lenger innbetales til. Fripolisen kan være fra et tidligere arbeidsforhold, og representerer verdien av den oppsparte pensjonskapitalen på det tidspunktet ansettelsesforholdet opphørte, samt senere tilkommet avkastning. Fripolisen kan også være fra en tidligere pensjonsordning i ditt nåværende arbeidsforhold dersom bedriften du er ansatt i har gjort større endringer i pensjonsordningen.

Fripolise med investeringsvalg
Du kan konvertere en fripolise med rentegaranti til en fripolise med investeringsvalg. I en fripolise med investeringsvalg velger du hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Du kan plassere kapitalen i ulike pensjonsprofiler med høy, middels eller lav aksjeandel, eller du kan velge andre fond som passer din risikoprofil bedre. Det er ingen garantert rente i fripoliser med investeringsvalg. Hva du får utbetalt, kommer an på utviklingen du har underveis, og verdien den dagen du starter utbetalingen av fripolisen.

Pensjonskapitalbevis
Pensjonskapitalbevis kan omtales som en fripolise fra innskuddspensjon. Hvis du har vært medlem av en innskuddsbasert pensjonsordning, får du med deg den opptjente pensjonskapitalen i form av et pensjonskapitalbevis når du slutter. Et pensjonskapitalbevis er vanligvis en verdipapirkonto med dine fondsandeler fra bedriftens pensjonsordning.

Fortsettelsesforsikring
Fortsettelsesforsikring foreligger der en person meldes ut av foretakets pensjonsordning, fordi ordningen nedlegges eller vedkommende slutter i foretaket, og vedkommende benytter sin rett til å fortsette forsikringsforholdet individuelt. Ordningens vilkår blir da regulert av den forsikringsavtalen som inngås mellom pensjonsinnretningen og forsikrede. Gjennomgående er vilkårene de samme som gjaldt for den ordningen fortsettelsesforsikringen springer ut fra.

Livrenter
Livrenter er individuelle pensjonsordninger, regulert i skatteforskriften. Det er ikke gitt når pensjonen kan tas ut, men lengden av spareperiode og utbetalingsperiode må minst være 12 år, hvorav utbetalingsperioden må være minst seks år. Livrenter kan inneholde alderspensjon, premiefritak, uførepensjon og etterlattedekninger.

Individuell kapitalforsikring
Individuell kapitalforsikring er et produkt som gir en engangsutbetaling og ikke månedlige utbetalinger som pensjon. Dagens produkter innen individuell kapitalforsikring åpner for uttak av midler etter eget ønske.

Individuell pensjonsordning (IPS)
Individuell pensjonsordning er betegnelsen på pensjonssparingen med skattefordel. Individuell pensjonsordning innebærer at du kan spare inntil 15 000 kroner per år til pensjon. Man får en skattereduksjon på 28 prosent av innskuddet, men pensjonsutbetaling blir inntektsbeskattet. Ordningen kan etableres som ren spareordning eller som forsikringsordning.


Avviklede ordninger

IPA
IPA er forkortelse for individuell pensjonsavtale etter skatteloven. Dette er pensjonsavtaler som den enkelte selv har opprettet utenom arbeidsforhold. IPA-sparingen har vært omfattet av ulike skattefordeler opp gjennom årene. Tidligere var ordningen kjent som EPES (Egen Pensjonsforsikring Etter Skatteloven). IPA og EPES-ordningene ble avviklet i 2006. Slike avtaler ble omgjort til fullt betalte forsikringer.

Foreningspensjon
Foreningspensjon er individuell pensjonsavtale tilbudt i samarbeid med en fagforening eller en interesseorganisasjon. Deltagelse skjer på individuelt grunnlag, men tilbudet er likt for alle medlemmer. Mange fagforeninger og interesseorganisasjoner fremforhandlet IPA-avtaler for sine medlemmer. Disse ble kalt foreningspensjon, og er nå blitt fullt betalte forsikringer. Ordningene opphørte stort sett i 2006 etter at skattefordelen ble avviklet.


Spørsmål og svar


Her kan du finne svar på dine spørsmål innenfor alderspensjon.
Du kan søke i listen ved å bruke feltet nedenfor.


Spørsmål og svar
 
[Expand]Har alle uføre uføreforsikring (uførepensjon)?
[Expand]Hva betyr levealdersjusteringen?
[Expand]Hva er delingstall og hvem omfattes?
[Expand]Hva er en pensjonsbeholdning i folketrygden?
[Expand]Hva er folketrygden?
[Expand]Hva er levealdersjustering?
[Expand]Hva er OTP?
[Expand]Hva er tjenestepensjon?
[Expand]Hvor stor blir pensjonen min?
[Expand]Kan jeg fortsette å arbeide selv om jeg tar ut alderspensjon?
[Expand]Kan jeg spare til pensjon selv?
[Expand]Når bør jeg gå av?
Kilde: Storebrand, NAV m.fl.

Ordliste


Her finner du forklaringer på begreper innenfor alderpensjon.
Du kan søke i ordlisten ved å bruke feltet nedenfor.


A-Å ordliste
 
[Expand]AFP (Avtalefestet pensjon)
[Expand]Aktivasammensetning
[Expand]Alderspensjon
[Expand]Arbeidsufør
[Expand]Avkastning
[Expand]Barnepensjon
[Expand]Beholdningsoversikt
[Expand]Besteårsregelen
[Expand]Betalingsfritak
[Expand]Delingstall
[Expand]Dødelighet
[Expand]Dødelighetsarv
[Expand]Ektefellepensjon
[Expand]Ektefelletillegg
[Expand]Ervervsevne
[Expand]Ervervsmessig invaliditet
[Expand]Folketrygden
[Expand]Fond
[Expand]Fondering
[Expand]Forfallsdato
[Expand]Forsikring
[Expand]Forsikringsbevis
[Expand]Fortsettelsesforsikring
[Expand]Forvaltningshonorar
[Expand]Forventet avkastning
[Expand]Fratredelsesdato
[Expand]Fripolise
[Expand]Fripoliseverdi
[Expand]Førtidspensjon
[Expand]Garantipensjon
[Expand]Gjenkjøpsverdi
[Expand]Grunnbeløpet (G)
[Expand]Grunnpensjon
[Expand]Individuell pensjonsavtale (IPA)
[Expand]Innskuddsbasert tjenestepensjonsordning (ITP)
[Expand]Innskuddsfritak
[Expand]Innskuddsmodell
[Expand]Invaliditet
[Expand]Kollektiv forsikring
[Expand]Kollektiv pensjonsordning
[Expand]Kompensasjonsgrad
[Expand]Livsvarig alderspensjon
[Expand]Løpende pensjon
[Expand]Modernisert folketrygd
[Expand]Nedtrapping
[Expand]Nettoordninger
[Expand]Nådd alder
[Expand]Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
[Expand]Omkostninger
[Expand]Opphørende alderspensjon
[Expand]Opphørsalder
[Expand]Pay as you go-system
[Expand]Pensjon
[Expand]Pensjonist
[Expand]Pensjonsbeløp
[Expand]Pensjonsfond
[Expand]Pensjonsgivende inntekt
[Expand]Pensjonskasse
[Expand]Pensjonskonto
[Expand]Personforsikring
[Expand]Polise
[Expand]Polisenummer
[Expand]Portefølje
[Expand]Premiefond
[Expand]Samordning
[Expand]Statens pensjonsfond
[Expand]Særaldersgrenser
[Expand]Særtillegg
[Expand]Tjenestepensjon
[Expand]Ytelsesbasert pensjonsordning
Kilde: Storebrand m.fl.

Om oss


Minpensjon.no er en nøytral og ikke-kommersiell portal som har til formål å gi deg en helhetlig oversikt på alderspensjon.
Portalen er laget gjennom et samarbeid med aktørene nedenfor:
Andre bidragsytere:
       
 
Norsk Pensjon • 2017