Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


AFP i offfentlig sektor

Hva er offentlig AFP?
AFP er en førtidspensjonsordning for personer som har fylt 62 år. For å kunne ta ut offentlig AFP må du være ansatt hos en statlig arbeidsgiver eller hos en arbeidsgiver som er tilsluttet en tariffavtale, hvor AFP inngår i denne tariffavtalen. Du kan ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden.

  
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no