Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


AFP i offfentlig sektor

Hva er offentlig AFP?
AFP er en førtidspensjonsordning for personer som har fylt 62 år. For å kunne ta ut offentlig AFP må du være ansatt hos en statlig arbeidsgiver eller hos en arbeidsgiver som er tilsluttet en tariffavtale, hvor AFP inngår i denne tariffavtalen. Er du født før 1963, kan du ta ut offentlig AFP når du er mellom 62 og 67 år, men ikke samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut en livsvarig AFP fra 62 år dersom du oppfyller vilkårene for uttak.

  
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no