Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


Offentlig tjenestepensjon

Hva er offentlig tjenestepensjon?
Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonsordninger som er opprettet for dem som er ansatt i staten, kommunene, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning.

Pensjonens størrelse
Tjenestepensjonen i offentlig sektor er for de som er født til og med 1962 en bruttoordning, det vil si at den sikrer et samlet nivå på alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden. Pensjonen blir beregnet ut fra den lønnen du har/hadde i den tjenestepensjonsordningen du sist var medlem i før pensjonering (sluttlønnen). Først beregnes brutto tjenestepensjon som ved full opptjeningstid utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget av sluttlønn opptil 12 G, før levealdersjustering. Normalt gir medlemstid på 30 år full opptjening. Ved kortere opptjeningstid blir pensjonen lavere. Netto tjenestepensjon beregnes ved at det gjøres fradrag for alderspensjon fra folketrygden etter bestemte samordningsregler. Dersom du har rettigheter i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, utbetaler den ”siste ordningen” pensjon for all medlemstid du har hatt i offentlige ordninger.

For de som er født i 1963 eller senere innføres fra 2020 nye livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. De som allerede har opptjening fra dagens bruttoordning vil få pensjon både fra gammel og endret pensjonsordning.

Pensjonsalder og fleksibelt uttak av pensjon
Pensjonsalderen er normalt 67 år. Personer med særaldersgrenser har lavere pensjonsalder. Fleksibelt uttak er ikke mulig. Det er mulig å ta ut AFP fra fylte 62 år, se menypunktet Offentlig AFP.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir bare påvirket av arbeidsinntekt som kommer fra en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon.

Hvordan søker jeg om pensjon?
Ta kontakt med den offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem i/sist var medlem i.

Hvor kan jeg få vite mer?
Ta kontakt med den offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem i/sist var medlem i.

  
Norsk Pensjon AS    ●    Postadresse: Postboks 2571 Solli, 0202 Oslo    ●    Besøksadresse: Finansnæringens Hus, Hansteens gt. 2    ●    post@norskpensjon.no