Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


AFP i privat sektor

Hva er AFP?
AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Etter pensjonsreformen skiller AFP-ordningen i privat sektor seg fra AFP-ordningene i offentlig sektor. Fra 1. januar 2011 er AFP–ordningen i privat sektor endret fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning mellom 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon. Ny AFP i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene dine reduseres.

Pensjonens størrelse
Størrelsen på din AFP avhenger av lønnen (pensjonsgivende inntekt) du har hatt mellom 13 og 61 år. Det finnes en rekke detaljerte regler for hvordan AFP beregnes. Dette kan du lese mer om i AFP–tilskottsloven i kapitlene 2 og 3.

I likhet med alderspensjon i folketrygden blir din månedlige AFP–utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år.

Lurer du på hvor mye du vil få utbetalt i alderspensjon og AFP? Logg inn på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon for å se hvor stor din pensjon blir.

Fleksibelt uttak
AFP må tas ut 100 prosent.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir ikke prøvd mot inntekt. Du kan derfor ha ubegrenset med inntekt ved siden av pensjonen. Har du gammel AFP kan du kun tjene inntil 15 000 kr før pensjonen avkortes.

Hvordan søker jeg om pensjon
Du kan søke om AFP elektronisk hos NAV (på Din pensjon), eller via www.afp.no. Her søker du om både alderspensjon og AFP i ett.

Du kan også henvende deg til ditt lokale NAV kontor for å hente papirskjema, eller laste det ned på www.afp.no. Ditt lokale NAV-kontor kan også hjelpe deg med å fylle ut det elektroniske skjemaet.

Husk at du må søke om alderspensjon i Folketrygden samtidig som du søker om AFP. Dersom du ikke har søkt alderspensjon i folketrygden når Fellesordningen mottar din AFP søknad, kan ikke søknaden din behandles.

Vilkår for rett til AFP
For å kunne ta ut AFP må du oppfylle flere vilkår. Blant annet må du ha ansiennitet i en bedrift som er tilsluttet en AFP-ordning, du må ha høy nok stillingsprosent og lønn. For å få en oversikt over hvilke vilkår som gjelder,
 klikk her for å navigere til Fellesordningen for AFP (www.afp.no).

  
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no