Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


Privat tjenestepensjon (OTP)

Hva er en tjenestepensjonsordning?
En tjenestepensjonsordning er en pensjonsordning som arbeidsgiver har opprettet for sine ansatte. Ordningen gir ytelser som kommer i tillegg til folketrygdens. Alderspensjon er en obligatorisk ytelse i alle tjenestepensjonsordninger.
Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste arbeidsgivere i privat sektor å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Loven stiller visse krav til hvordan pensjonsordningen skal være utformet. Selve ordningen må etableres som ytelsespensjon, innskuddspensjon eller hybridpensjon.

Typer pensjonsordninger for privat sektor
Hovedtypene av pensjonsordninger for ansatte i privat sektor er:
  • Ytelsespensjon
  • Innskuddspensjon
  • Hybridpensjon
Ytelsespensjon, også kalt foretakspensjon, tar sikte på å gi medlemmet i pensjonsordningen en på forhånd fastsatt årlig pensjon. Dette står i motsetning til en innskuddspensjonsordning, hvor det er innskuddet som er bestemt. Som regel er ytelsespensjonen utformet slik at årlig pensjon skal utgjøre en prosent av lønn ved pensjonsalder, fratrukket en beregnet folketrygd.

Innskuddspensjonsordningen er utformet som en spareordning. Arbeidsgiver, og unntaksvis arbeidstaker, innbetaler årlig et innskudd til pensjonsordningen. Oppspart beløp tilføres årlig eventuell avkastning. Årlig pensjon fremkommer ved å dele oppspart beløp på det antall år pensjonen ønskes tatt ut over.

Hybridpensjon er en ordning som kom i 2014. Hybbridpensjon har elementer i seg fra både innskuddspensjon og ytelsespensjon, og dette er bakgrunnen for navnet. Det finnes tre ulike typer hybridpensjon:
  • G-regulering, som innebærer at pensjonsbeholdningen øker i takt med folketrygdens grunnbeløp (G)
  • 0-garanti, som innbærer at miste avkastning skal være lik 0%
  • Fritt investeringsvalg, som betyr at personen selv kan ta investeringsvalg
Fleksibelt uttak av pensjon
Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra fylte 62 år. Uttaksgraden må ligge fast fram til 67 år, men slik at pensjonisten når som helst kan ta ut hel (100 prosent) pensjon.

Pensjon og inntekt
Pensjonen blir ikke redusert for arbeidsinntekt.

Informasjon om rettigheter og uttak
Du kan få mer informasjon om dine pensjonsrettigheter og uttak av pensjon, ved å kontakte din pensjonsleverandør eller logge inn på Norsk Pensjon.

Kollektive livrenter
Kollektiv livrente kan, som pensjonsordning, etableres ved avtale for en nærmere bestemt gruppe arbeidstakere i et foretak. Innholdsmessig er ordningen ofte lik en ytelsespensjonsordning utformet etter lov om foretakspensjon. Viktig skille er ofte at ordningen er begrenset til en mindre gruppe ansatte, med en tidligere pensjonsalder enn 67 år og pensjon for inntekt som overstiger 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Pensjonsrettighetene vil i disse tilfellene avhenge av pensjonsavtalens konkrete innhold.
  
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no