Sjekk din pensjon


Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.


Individuelle/andre pensjonsordninger

Hva er en individuell pensjonsordning?
Individuelle pensjonsordninger etableres av en enkeltperson ved at vedkommende inngår avtale med en pensjonsleverandør. Det oppstår også individuelle pensjonsordninger ved at en person skifter jobb og meldes ut av foretakets pensjonsordning (fortsettelsesforsikringer, fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis). En oversikt over slike ordninger, omfanget av disse og leverandører finner du hos www.norskpensjon.no.

Fripolise
Fripolisen springer ut av en pensjonsavtale som det ikke lenger innbetales til. Fripolisen kan være fra et tidligere arbeidsforhold, og representerer verdien av den oppsparte pensjonskapitalen på det tidspunktet ansettelsesforholdet opphørte, samt senere tilkommet avkastning. Fripolisen kan også være fra en tidligere pensjonsordning i ditt nåværende arbeidsforhold dersom bedriften du er ansatt i har gjort større endringer i pensjonsordningen.

Fripolise med investeringsvalg
Du kan konvertere en fripolise med rentegaranti til en fripolise med investeringsvalg. I en fripolise med investeringsvalg velger du hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes. Du kan plassere kapitalen i ulike pensjonsprofiler med høy, middels eller lav aksjeandel, eller du kan velge andre fond som passer din risikoprofil bedre. Det er ingen garantert rente i fripoliser med investeringsvalg. Hva du får utbetalt, kommer an på utviklingen du har underveis, og verdien den dagen du starter utbetalingen av fripolisen.

Pensjonskapitalbevis
Pensjonskapitalbevis kan omtales som en fripolise fra innskuddspensjon. Hvis du har vært medlem av en innskuddsbasert pensjonsordning, får du med deg den opptjente pensjonskapitalen i form av et pensjonskapitalbevis når du slutter. Et pensjonskapitalbevis er vanligvis en verdipapirkonto med dine fondsandeler fra bedriftens pensjonsordning.

Pensjonsbevis fra hybridpensjon
Hvis du har vært medlem i en hybridpensjonsordning hos arbeidsgiver, får du med deg et pensjonsbevis med oppspart pensjonssaldo når du slutter.

Fortsettelsesforsikring
Fortsettelsesforsikring foreligger der en person meldes ut av foretakets pensjonsordning, fordi ordningen nedlegges eller vedkommende slutter i foretaket, og vedkommende benytter sin rett til å fortsette forsikringsforholdet individuelt. Ordningens vilkår blir da regulert av den forsikringsavtalen som inngås mellom pensjonsinnretningen og forsikrede. Gjennomgående er vilkårene de samme som gjaldt for den ordningen fortsettelsesforsikringen springer ut fra.

Livrenter
Livrenter er individuelle pensjonsordninger, regulert i skatteforskriften. Det er ikke gitt når pensjonen kan tas ut, men lengden av spareperiode og utbetalingsperiode må minst være 12 år, hvorav utbetalingsperioden må være minst seks år. Livrenter kan inneholde alderspensjon, premiefritak, uførepensjon og etterlattedekninger.

Individuell kapitalforsikring
Individuell kapitalforsikring er et produkt som gir en engangsutbetaling og ikke månedlige utbetalinger som pensjon. Dagens produkter innen individuell kapitalforsikring åpner for uttak av midler etter eget ønske.

Individuell pensjonsordning (IPS)
Individuell pensjonsordning er betegnelsen på pensjonssparingen med skattefordel. Individuell pensjonsordning innebærer at du kan spare inntil 15 000 kroner per år til pensjon. Det gis fradrag i alminnelig inntekt ved innskudd, og uttak skal skattlegges som alminnelig inntekt. Innestående midler i den nye ordningen er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen. Ordningen kan etableres som ren spareordning eller som forsikringsordning.


Avviklede ordninger

IPA
IPA er forkortelse for individuell pensjonsavtale etter skatteloven. Dette er pensjonsavtaler som den enkelte selv har opprettet utenom arbeidsforhold. IPA-sparingen har vært omfattet av ulike skattefordeler opp gjennom årene. Tidligere var ordningen kjent som EPES (Egen Pensjonsforsikring Etter Skatteloven). IPA og EPES-ordningene ble avviklet i 2006. Slike avtaler ble omgjort til fullt betalte forsikringer.

Foreningspensjon
Foreningspensjon er individuell pensjonsavtale tilbudt i samarbeid med en fagforening eller en interesseorganisasjon. Deltagelse skjer på individuelt grunnlag, men tilbudet er likt for alle medlemmer. Mange fagforeninger og interesseorganisasjoner fremforhandlet IPA-avtaler for sine medlemmer. Disse ble kalt foreningspensjon, og er nå blitt fullt betalte forsikringer. Ordningene opphørte stort sett i 2006 etter at skattefordelen ble avviklet.

  
Norsk Pensjon AS
Postadresse: Hansteens gate 2
0253 Oslo
post@norskpensjon.no