Pensjonssystemet i Norge

Pensjonspyramiden

Pensjonssystemet er bygd på tre pilarer:

  • Folketrygd
  • Tjenestepensjon og AFP
  • Individuelle pensjonsordninger

En persons pensjonsinntekt kan komme fra en eller flere av disse kildene.

Folketrygd

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Den gir ytelser som alle får uten reduksjon. Ordningen sikrer alle en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen. I tillegg sikres de yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv gjennom standardsikringen. Du kan lese mer om alderspensjon fra folketrygden i menypunktet Alderspensjon fra folketrygden.

Tjenestepensjon

Dette er pensjonsordninger som er etablert for dem som deltar i yrkeslivet. Ordningene kan deles i tjenestepensjon og AFP (avtalefestet pensjon).

Tjenestepensjon for ansatte i privat sektor er regulert i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Denne loven pålegger alle arbeidsgivere å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og stiller opp visse krav til hvordan ordningen skal være utformet. Selve ordningen må etableres enten som en foretakspensjonsordning eller som en innskuddspensjonsordning. Du kan lese mer om obligatorisk tjenestepensjon, foretakspensjon, innskuddspensjon og hybridpensjon i menypunktet Privat tjenestepensjon (OTP).

Tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor, er regulert enten i lov (staten) eller i tariffavtale (kommunesektoren). Det er vedtatt nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning for personer født fra og med 1963. Opptjening etter de nye opptjeningsreglene skal skje fra 1. januar 2020. De som er født i 1962 eller før vil beholde dagens ordning. De nye reglene innebærer at offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Du kan lese mer om tjenestepensjonsordningene til de offentlig ansatte i menypunktet Offentlig tjenestepensjon.

AFP er pensjonsordninger som er etablert gjennom tariffavtaler. Opprinnelig var ordningene ment som førtidspensjonsordninger i alderen 62 til og med 66 år. For ansatte i offentlig sektor er ordningene fortsatt det. For ansatte i privat sektor er ordningene endret til å bli ytelser som gis livsvarig. Du kan lese mer om AFP i menypunktene Offentlig AFP og Privat AFP.

Individuelle pensjonsordninger

Dette er pensjonsordninger som den enkelte selv har etablert, eller som er utgått fra en tjenestepensjonsordning som vedkommende var medlem i. Du kan lese mer om individuelle pensjonsordninger i menypunktet Individuelle/andre ordninger.

Sjekk din pensjon

Hos Norsk Pensjon kan du få en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjons­ordninger og individuelle avtaler.